Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden EXO Technology B.V.

KvK nummer: 52273873

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Technisch projectbureau en handelsmaatschappij EXO Technology B.V. hierna te noemen EXO Technology en een koper waarop EXO Technology deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 2 Offertes

De door EXO Technology gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. EXO Technology is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangeven.

 

Artikel 3 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’  is vereengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst  geldende Incoterms van toepassing zijn.

 

2.  De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 4 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper EXO Technology derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 5 Deelleveringen

Het is EXO Technology toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is

EXO Technology bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6 Technische eisen enz.

Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is EXO Technology er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 7 Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door EXO Technology een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken,  tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekt monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van EXO Technology op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan

EXO Technology omstandigheden ter kennis komen die EXO Technology goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-  indien EXO Technology de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekering uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is EXO Technology bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van EXO Technology schadevergoeding te vorderen.

 

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en-of materiaal waarvan EXO Technology zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en-of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is EXO Technology bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9 Garantie

1. Indien de zaak binnen 3 maanden een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak of, indien dat mogelijk is, op vervanging naar keuze van EXO Technology.

 

2. Deze garantie geldt niet als een ander dan EXO Technology de zaak heeft getracht te openen, te repareren of te veranderen, of als de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: gebruik bij temperaturen boven 35 en onder 10 °C en zwaarder of anders belasten of gebruiken dan waar de zaak volgens de offerte voor bedoeld is, of een handelings- of bedieningsfout van de gebruiker.

 

3. EXO Technology is aansprakelijk als er schade is veroorzaakt door opzet en grove schuld van

EXO Technology of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

4. Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. In ieder geval is die aansprakelijkheid beperkt tot de helft van de factuurwaarde met een maximum van 

€ 30.000,--.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De door EXO Technology geleverde zaken blijven het eigendom van EXO Technology tot dat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met EXO Technology gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverd of te leveren zaak-zaken zelf,

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door EXO Technology verrichte of te verrichten diensten,

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

 

2. Door EXO Technology afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig andere recht op te vestigen.

 

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt en er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is EXO Technology gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht

EXO Technology zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 

5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van EXO Technology:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan EXO Technology op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door EXO Technology geleverde zaken te verpanden aan EXO Technology op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van EXO Technology;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die EXO Technology ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 11 Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk -  te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en-of handelsdoeleinden.

 

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan

EXO Technology te melden.

 

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan EXO Technology.

 

4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan EXO Technology worden geretourneerd.

 

Artikel 12 Prijsverhoging

1. Indien EXO Technology met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is EXO Technology niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs:

EXO Technology mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13 Emballage

1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

 

2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retourneert, is  EXO Technology  gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits EXO Technology deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

Artikel 14 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,

- door middel van wettig betaalmiddel ten kantore EXO Technology

- door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar reknr. 1586.96.492 van de Rabobank te Elst t.n.v. EXO Technology te Elst.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim, de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

 

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15 Kredietbeperking

EXO Technology is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 16 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

- over de eerste

€ 6.500,--                              15%

- over het meerdere tot

€ 13.000,--                           10%

- over het meerdere tot

€ 32.000,--                           8%

- over het meerdere tot

€ 130.000,--                         5%

- over het meerdere            3%

 

Indien EXO Technology aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

2. De koper is jegens EXO Technology de door EXO Technology gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

Dit geldt alleen indien EXO Technology en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 17 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen

en die niet aan EXO Technology zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van

EXO Technology, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van EXO Technology; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen of onderdelen en ander voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan EXO Technologyafhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 

2. EXO Technology heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreed nadat haar verbintenis had moeten nakomen.

 

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van EXO Technology opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EXO Technology niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

4. Indien EXO Technology bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en EXO Technology, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Arnhem.

EXO Technology blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen EXO Technology en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

EXO Technology is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. EXO Technology zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper  in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.